با سرسخت‌ترین و خرابکارترین دندان جهان آشنا شوید

با سرسخت‌ترین و خرابکارترین دندان جهان آشنا شوید
اسمش دندان عقل است اما به تنها چیزی که ربط ندارد همان عقل است. فقط کافی است اتفاقی برایش بیفتد یا کمی رشدش با بقیه دندا‌ن‌ها متفاوت باشد، اینجاست که همه چیز خراب می‌شود و فقط یک دندانپزشک است که می‌تواند شما را نجات بدهد.

با سرسخت‌ترین و خرابکارترین دندان جهان آشنا شوید

اسمش دندان عقل است اما به تنها چیزی که ربط ندارد همان عقل است. فقط کافی است اتفاقی برایش بیفتد یا کمی رشدش با بقیه دندا‌ن‌ها متفاوت باشد، اینجاست که همه چیز خراب می‌شود و فقط یک دندانپزشک است که می‌تواند شما را نجات بدهد.
با سرسخت‌ترین و خرابکارترین دندان جهان آشنا شوید

آهنگ جدید

Comments are closed.