نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی

نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی
ديركل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعيت هلال احمر، از كمپ های نوروزی «طرح ملی امداد و نجات» و «ايمنی و سلامت مسافران نوروزی» در استان گلستان بازديد كرد.

نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی

ديركل روابط عمومی و ارتباطات مردمی جمعيت هلال احمر، از كمپ های نوروزی «طرح ملی امداد و نجات» و «ايمنی و سلامت مسافران نوروزی» در استان گلستان بازديد كرد.
نقش اساسی هلال احمر در خدمت به مسافران نوروزی

سایت استخدامی

باران فیلم

Comments are closed.