وضعیت فروش نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته است

وضعیت فروش نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته است
وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف برجام اجرای موفقی داشتیم اما در حوزه آمریکا ضعف‌هایی وجود دارد که با فشار ما و شرکای اروپایی انتظار داریم تعهدات آنها صرفا بر روی کاغد نماند و در حوزه عمل بیشتر کار کنند.

وضعیت فروش نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته است

وزیر امور خارجه کشور تاکید کرد: در حوزه‌های مختلف برجام اجرای موفقی داشتیم اما در حوزه آمریکا ضعف‌هایی وجود دارد که با فشار ما و شرکای اروپایی انتظار داریم تعهدات آنها صرفا بر روی کاغد نماند و در حوزه عمل بیشتر کار کنند.
وضعیت فروش نفت به شرایط قبل از تحریم برگشته است

خبرگزاری دانشگاه های کشور

Comments are closed.