یک پیش بینی از اقتصاد ایران در سال آینده

یک پیش بینی از اقتصاد ایران در سال آینده
نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «در حوزه سیاسی و بین المللی، من سال آینده را طبیعتا بهتر از سال جاری می بینم و فکر می کنم نرخ رشد اقتصادی را که ۴ تا ۵ درصد پیش بینی کردند، محقق شود.»

یک پیش بینی از اقتصاد ایران در سال آینده

نایب رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: «در حوزه سیاسی و بین المللی، من سال آینده را طبیعتا بهتر از سال جاری می بینم و فکر می کنم نرخ رشد اقتصادی را که ۴ تا ۵ درصد پیش بینی کردند، محقق شود.»
یک پیش بینی از اقتصاد ایران در سال آینده

اخبار دنیای تکنولوژی

تکنولوژی جدید

Comments are closed.